Om Oss Kontakt

Hem

Utbildningen Inifrån & Ut

Föreläsningar

Om Inifrån & Ut Förståelsen

Ledarutveckling och Team Building

Workshops

En utbildning för dig som vill utveckla en inre stabilitet i en oförutsägbar värld.

I vårt arbete med ledarutveckling arbetar vi med Vägen Upp®, som är ett utvecklingsprogram för ledare respektive medarbetare. Vägen Upp® hjälper individer effektivt att öka sin förmåga att leda, skapa resultat och växa som människa. Det är ett omfattande program som förlöper sig över en 8 - 10 månaders period. Läs mer nedan eller gå in på www.vagenupp.se .

Båda är även certifierade specialister i det psykometriska testsystemet Jobmatch Talent, som är ett djupgående precisionstest för rekrytering och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper. Jobmatch Talent använder vi även som ett inledande steg i olika en utvecklingsprocesser, för att medvetandegöra och få en tydlig bild kring styrkorna samt utvecklingsområden.

Jobmatch använder vi även som en kraftfull teamutvecklingsaktivitet, som dels ger ökad självinsikt, bättre trygghet och dynamik i gruppen, och dels ökar förståelsen för olikheter samtidigt som det  inspirerar gruppen att bättre nyttja sin utvecklingspotential och hantera konflikter.

Aktiviteten ger konkreta svar på: Hur kan man förstärka sina starka sidor? Hur kan olikheter vara en styrka och tillgång i ett företag och vilka är de vanligaste akilleshälarna i gruppsammanhang? Vad skapar ett starkt team? Hur påverkar bra/dålig kommunikation företaget? Hur hanterar man olikheter/konflikter på ett effektivt och bra sätt? Vilken feedback behöver man?

Under teamdagen lär deltagarna mer om sig själva och sina kollegor, både som individer och i gruppsammanhang, och tillsammans skapar de tydliga riktlinjer för ett effektivt och trivsamt samarbete. Läs mer på www.jobmatchtalent.com.

leda. påverka. driva förändring.

ledarutveckling & team building

ta ledningen.

För Medarbetare

Vägen Upp® finns även utvecklat som ett utvecklingsprogram för medarbetare som har en önskan eller ett behov av att utveckla sitt personliga ledarskap.

Det innebär att kunna bidra optimalt i sin arbetsroll, skapa bästa resultat för verksamheten, växa som människa och kanske också förbereda sig inför en ledarroll.

Programmet är på 4 moduler och sträcker sig över 4 - 6 månader. Coachningen sker vid 4 möten plus ett uppstartsmöte på ca 90 minuter och sker var 3-5 vecka.

För Ledare

Vägen Upp® är ett svenskt värdebaserat och målorienterat ledarutvecklingsprogram som har funnits i 20 år och är ett ledarutvecklingsprogram som vänder sig till både ledare med många års erfarenhet och de som är relativt nya i sin ledarroll.

Programmet är ett kraftfullt verktyg med fokus på relevanta utmaningar i verksamheten, ledarskapet och personen som effektivt hjälper individen att utvecklas med bestående resultat.

Programmet varar över en period av ca 8 -10 månader och coachningen sker var 3-5 vecka. Parterna träffas 8 ggr á ca 90 minuter plus ett uppstartsmöte på ca 90 minuter.

JobMatch Talent (JMT) är ett djupgående precisionstest för rekrytering och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper.

Vägen Upp är ett ledarutvecklingsprogram som löper över 8 - 10 månader.

Psykometrisk testsystem

Med 30 arbetsrelaterade egenskaper ger det dig en nyanserad bild av den testade. Testet är granskat och certifierat av DNV-GL och utvecklat för att kunna prediktera faktisk arbetsprestation.

Det praktiska med JMT är att testet kan användas på alla nivåer i organisationen från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå.

Med matchningsverktyg kan du integrera JobMatch Talent-resultatet med någon av våra 145 kravprofiler.

Nu får du inte bara en träffsäker prognos över personens prestationsförmåga, du får också ett kraftfullt rekryteringstest där du direkt kan se hur bra personen matchar kraven för en specifik roll.

Till Jobmatch Talent Hemsida

Till Vägen Upp Hemsida